Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1331

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1331
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:   

I.   1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез конкурс на следния общински недвижими имот: Земеделски имот № 000770 с площ 154,353 дка, нива, ІV-та категория, местност “Лагера” в землището на гр. Русе, предмет на АОС № 4976/18.06.2007 г., при начална конкурсна цена 2000000 лева, без включен ДДС.
2. При определяне изискванията към кандидатите и оценката на предложенията кмета на общината да се ръководи от следното:
    2.1. Изисквания към кандидата:
    – съответствие на предназначението на терена с предвиждането на ОГП
    –  кандидатът да предвижда минимален обем инвестиция в размер на 50 млн. евро през следващите 2 години;
    – депозита за участие да е минимум 30 процента от началната конкурсна цена;
    2.2. Конкурсни условия:
    – цена 10т.
    – размер на инвестицията 2 т.
    – надежност на инвеститора 1т.
    – полезност на инвестицията за икономическото развитие на общината 3 т.
    2.3. Договорът за продажба да включва следните клаузи:
     – купувача да изготви ПУП в съответствие с предвижданията на ОГП, който следва да бъде одобрен от Общината преди да бъде дадено разрешение за строеж за основния обект на инвестицията.
    – купувача следва да предвиди и изгради в парцела си за своя сметка път за обществено ползване, свързващ бул.”България” със съществуващия местен път зад хипермаркет „Метро”, както и довеждащата до имота инженерна инфраструстура.
    – при неизпълнение на някой от основните ангажименти, поети с договора, същия следва да бъде развален, като бъде гарантирано връщането собствеността на имота без компенсации от страна на общината за направените подобрения, а неустойката за купувача е в размер не по-малък от депозита за участие.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор след провеждане на конкурса, в съответствие с т.1 и т.2 от настоящото решение.
4. Кмета на Община Русе да назначи комисия за провеждане на конкурса в състав 5 общински съветници и 4 представители на общинска администрация.

II. 1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез конкурс на следния общински недвижими имот: Земеделски имот № 000221 с площ 119,252 дка, нива, V-та категория, местност “Мерата” в землището на кв. Средна кула, гр. Русе. За имота е съставен АОС № 4407/03.05.2005 г., при начална конкурсна цена 1400000 лева, без включен ДДС.
2. При определяне изискванията към кандидатите и оценката на предложенията кмета на общината да се ръководи от следното:
    2.1. Изисквания към кандидата:
    – съответствие на предназначението на терена с предвиждането на ОГП
    –  кандидатът да предвижда минимален обем инвестиция в размер на 20 млн. евро през следващите 2 години;
    – депозита за участие да е минимум 30 процента от началната конкурсна цена;
    2.2. Конкурсни условия:
    – цена 10т.
    – размер на инвестицията 1 т.
    – надежност на инвеститора 1т.
    – полезност на инвестицията за икономическото развитие на общината 3 т.
    2.3. Договорът за продажба да включва следните клаузи:
    – купувача да изготви комуникационен план в съответствие с предвиждането на ОГП, който следва да бъде одобрен от Общината преди да бъде дадено разрешение за строеж за основния обект на инвестицията
    – купувачът следва да изгради за своя сметка довеждащата до имота инженерна инфраструктура
    – при неизпълнение на някой от основните ангажименти, поети с договора, същия следва да бъде развален, като бъде гарантирано връщането собствеността на имота без компенсации от страна на общината за направените подобрения
              
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор след провеждане на конкурса, в съответствие с т.1 и т.2 от настоящото решение.
4. Кмета на Община Русе да назначи комисия за провеждане на конкурса в състав 5 общински съветници и 4 представители на общинска администрация.