Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1332 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 270, ал. 2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема началния баланс при ликвидация на „Паркстрой” ЕООД, в ликвидация към 26.01.2015 г.
2. Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 21 000 лв., за окончателна ликвидация на „Паркстрой” ЕООД, в ликвидация за срок до приключване на процеса на ликвидация.
3. Дирекция ФСД да предприеме необходимите действия за корекция в бюджета във връзка с т.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)