Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1332

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1332
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

           На  основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, чл.35, ал.1  от  ЗОС  и  чл.31,ал.1  от  Наредба  №1  на  ОбС  Русе  за  реда  за  придобиване, управление  и  разпореждане  с  общинско  имущество, Общинският  съвет  реши:
            1. Дава  съгласие  за  провеждане  на  търг  с  явно  наддаване  за  продажба  на  общински  имот – частна  общинска  собственост  в  гр.Русе  по  ул.”Бабуна  планина” №5, представляващ  масивна  едноетажна  обществено обслужваща  сграда  със  застроена  площ  42,6 кв.м  със  сутерен  от  35,0 кв.м.  и  пристройка  27,6 кв.м , заедно  с  отстъпеното  право  на  строеж   върху  УПИ ІІ- за  жилищен комплекс  в  кв.534  по  плана  на  гр.Русе, при  начална  тръжна  цена   129 070 лв. без  включен ДДС
            2. Задължава  Кмета  на  Община  Русе  да създаде                организация  по  провеждане  на  търга,  след  влизане  в  сила  на  решението  на  ОбС – Русе.
           3. Упълномощава  Кмета  на  Община  Русе  да  издаде  заповед  за  определяне  на  спечелилия  участник, цената, сроковете  и  условията  за  плащане   и   сключи  договор  за  продажба.