Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1332

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал. 2, т. 5, и чл. 36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Дневен център” за възрастни хора като делегирана държавна дейност с капацитет 50 места в общински имот, описан в АОС № 4588 – пенсионерски клуб в с. Тетово
2. Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на „Дневен център” за възрастни хора като делегирана държавна дейност с капацитет 50 места, считано от 01.01.2012 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет до Регионална дирекция „Социално подпомагане гр. Русе за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София да откриване на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)