Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1333 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №36/24.02.2023 г. на КОС, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-4183/20.12.2022 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.2.4444 за който се отрежда УПИ VIII-4444 в кв. 407 по плана на град Русе, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 8,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.4759 – ул. „Вардар“, град Русе, придаван към УПИ VIII-4444, в кв. 407 по регулационния план на град Русе, с прогнозна цена в размер на 2 106,00 лева (две хиляди сто и шест лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 8,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.4759 – ул. „Вардар“, град Русе, придаван към УПИ VIII-4444, в кв. 407 по регулационния план на град Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 8,00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.4759 – ул. „Вардар“, град Русе, придаван към УПИ VIII-4444 в кв. 407 по регулационния план на град Русе, на „ДЕКРА-СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 117684931, след заплащане на Община Русе цена в размер на 2 106,00 лева (две хиляди сто и шест лева), и дължимите данъци и такси.

4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)