Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1333 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, както следва:
§ 1. Навсякъде думите „ОП „Жилфонд“ се заменят с „ОП „Управление на общински имоти“.
§ 2. В чл. 3 се прави следното изменение и допълнение:
1. Отменя се чл. 3, ал. 2, т. 5.
2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Информацията за настоящия адрес на заявителя и членовете на семейството/домакинството му се събира по служебен път.“
§ 3. Отменя се чл. 16, ал. 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)