Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1333

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1333
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №79/08.06.2007 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, представляващ УПИ І-104 от кв. 12 с площ от 700,00 кв. м. по плана на селото и построена в него масивна едноетажна сграда /бивш “Патронаж”/, предмет на АОС №4952/09.05.2007 г.,  при начална тръжна цена 14 860,00 лева, без включен ДДС. 
2.Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да  издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.