Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1334 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 30, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част, с площ от 1,00 кв. м., от фоайето на сграда с идентификатор № 63427.1.289.14 по ККР на гр. Русе, цялата със застроена площ 538 кв. м., с предназначение – спортна сграда, база, брой етажи – 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по ККР на гр. Русе № 63427.1.289, с административен адрес: гр. Русе, ул „Цветница“ № 6, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 5521/31.07.2008 г., която част се отдава под наем за поставяне на преместваем обект – автомат за кафе и други топли напитки.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) без ДДС, при стъпка за наддаване – 8,00 лв. (осем лева) и депозит за участие – 176,00 лв. (сто седемдесет и шест лева).
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе след влизане в сила решението на Общинския съвет да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето, спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)