Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1334 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл. 10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

1.Предоставя безвъзмездно за управление на Средношколско общежитие гр. Русе, БУЛСТАТ 000525126, представлявано от директора Йордан Драгиев Ангелов, седалище гр. Русе, бул. „Липник“ №117, недвижим имот – публична общинска собственост намиращ се на бул. „Липник“ №117, Източна промишлена зона, гр.Русе, представляващ: застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1307 с площ 12471 кв.м. заедно с построените в него: сграда с идентификатор 63427.8.1307.1 със застроена площ 845 кв.м. предназначена за общежитие, разположена в северната част на имота и сграда с идентификатор 63427.8.1307.2 със застроена площ 698 кв.м., предназначена за общежитие, предмет на АПОС № 7295/04.07.2014 г.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)