Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1334

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1334
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.47, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал.1, т. 1 и т.3 от Наредба №6 на ОбС – Русе, чл.1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно–спестовни влогове, във връзка с § 3 от Допълнителни разпоредби на същия закон /ЗУЖВГМЖСВ/, Решение №917/31.03.2006 г. на ОбС – Русе, протокол №74/01.03.2007 г. и протокол №75/02.04.2007 г. на Комисията по общинска собственост,  Общинският съвет реши:

    1.Да се продаде  на Юлия Димова Колева и Милен Трифонов Иванов общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК “Родина”, ЖБ “Скъта”, вход 3, етаж 4, представляващо апартамент №9 със застроена площ от 56,03 кв. м., състоящ се  от две стаи, кухня, сервизни помещения; избено помещение №5 от 2,79 кв. м.; заедно с 0,693%идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж строеж на цена по-високата от пазарната цена  41 250,00 лева, без включен ДДС или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
    2.Да се продаде  на Радка Станчева Дянкова общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК “Здравец – север”, ЖБ “Мургаш”, вход 2, етаж 12, представляващо апартамент №44 със застроена площ от 31,62 кв. м., състоящ се от една стая, кухня, сервизни помещения; избено помещение №44 от 3,19 кв. м.; заедно с 0,620%идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж строеж на цена по-високата от пазарната цена  17 580,00 лева, без включен ДДС или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
    3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори съгласно решението на Общинския съвет.