Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1335 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1, т. 2 и от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет-Русе, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.7.771.3.20, с площ 83 кв. м., с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, находящ се на втори етаж на масивна триетажна сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по КККР на гр. Русе, със застроена площ на цялата сграда 1271 кв. м, с предназначение „Сграда за образование“, с административен адрес – гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771, за който е издаден АЧОС № 8096 от 12.08.2016 г.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за гореописания обект в размер на 60,76 лв., без включен ДДС.
  3. Упълномощава кмета на Община Русе след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето, спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)