Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1335 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 33/24.02.2015 г. и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.323, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 488 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7392/16.02.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 108, том 5, дв. вх. рег. № 1866, вх. № 1893/20.02.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1080,00 лв. (хиляда и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.153.1951, находящ се в местността „Караач”, землище на град Русе, с площ 985 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7380/24.01.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 185, том 2, н.д. 374, дв. вх. рег. № 791, вх. № 801/28.01.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1100,00 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.157.1395, находящ се в местността „Папаз дере”, землище на град Русе, с площ 504 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7383/24.01.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 187, том 2, н.д. 376, дв. вх. рег. № 798, вх. № 800/28.01.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.157.1396, находящ се в местността „Папаз дере”, землище на град Русе, с площ 501 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7384/24.01.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 186, том 2, н.д. 375, дв. вх. рег. № 795, вх. № 799/28.01.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)