Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1335

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1335
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

                 1.Дава съгласие за провеждане на търг за продажба с явно наддаване на общински имот – частна общинска собственост в гр. Русе, предмет на  АОС № 4267/15.10.2004г.,  представляващ УПИ ІІ-5018 с площ 465 кв.м. – незастроен в кв.726, ж.к.”Родина І”, ул.”Стоян Заимов”, при начална тръжна цена  40 810 лв. без включен ДДС.
                 2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.