Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1335

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед (без протест и без разноски) в полза на Министерство на околната среда и водите в размер на 203 491,68 лв. във връзка с изпълнение на ДБФП № 58321 – С029/12.01.2009 г. и Допълнително споразумие № 1/ 13.08.2010 г. към него.
2. Упълномощава инж. Божидар Иванов Йотов – Кмет на Община Русе да подпише всички документи, изискуеми при издавaне на записа на заповед и обезпечаването й с парични средства на Община Русе.”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)