Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1336 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, при спазване на изискванията на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, на Спортен клуб по кик-бокс и муай-тай „Цунами“, ЕИК 175961576, част от третия етаж на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.771.3, която част представлява две /2/ помещения с идентификатори № 63427.7.771.3.28 и № 63427.7.771.3.29, с обща площ на отдаваните помещения – 185,00 кв. м, с административен адрес на сградата гр. Русе, ул. „Проф. Д. Баларев“ № 2, предмет на АЧОС № 8096 от 12.08.2016 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 120,34 лв., без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)