Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1336 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №32/28.01.2015 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 год., като включва общински недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.177.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1048 кв. м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Люляците 1,2”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7385/26.01.2015 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1000,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.177.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1048 кв. м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Люляците 1,2”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7385/26.01.2015 год., с начална тръжна цена 1000,00 лева. без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)