Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1336

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1336
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

                 1.Дава съгласие за провеждане на търг за продажба с явно наддаване на общински имот – частна общинска собственост в с.Николово, община Русе, представляващ дворно място с площ 892,50 кв.м. – ПИ 1079, кв.74 – незастроен, при начална тръжна цена  26 280  лв. без включен ДДС.
                 2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.