Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1337 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 35,11 кв. м, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-312, в кв. 28 по плана на с. Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, с административен адрес с. Басарбово, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №66А, описан в АПОС №7428/23.04.2015 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 111,00 лв. (Сто и единадесет лева) без включен ДДС.

Тридесет на сто от постъпленията от получения наем за терена – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)