Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1337 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация Уведомление рег. индекс 30-5957-1 от 13.01.2015 г. за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол №32 от 28.01.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., като включва общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.178.34 с площ от 18649 кв. м., по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Източна промишлена зона на град Русе на бул. „България”, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7381 от 16.01.2015 г. в актовите книги за имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №20, том 3, н. д. 408, вх. №879 от 29.01.2015 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 291 800 ,00 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.178.34 с площ от 18649 кв. м., по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Източна промишлена зона на град Русе на бул. „България”, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7381 от 16.01.2015 г. в актовите книги за имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №20, том 3, н. д. 408, вх. №879 от 29.01.2015 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с начална тръжна цена 291 800 ,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)