Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1337

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1337
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, и протокол № 79 от 08.06.2007 г. на Комисията по общинска собственост,  Общинският съвет, реши:

 Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на недвижим имот, общинска собственост, находящ се в Западна промишлена зона на град Русе и представляващ: Урегулиран поземлен имот ІІ – 281 с обща площ 678 м2 при начална тръжна цена 32 060,00 (тридесет и две хиляди и шестдесет) лева без включен ДДС и дължимите данъци и такси, описан в акт за частна общинска собственост под  № 4493/23.07.2005 год.
 Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилият търга и сключи договор за продажба, съгласно решението на Общинския съвет.