Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1337

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.34в, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, чл.12, ал.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. В т.1 от Решение №1147 вместо „Дава съгласие Спортно училище „М-р Атанас Узунов”, гр.Русе да се преобразува от общинско училище в държавно от 01.09.2011 год.”, да се чете „Дава съгласие Спортно училище „М-р Атанас Узунов”, гр.Русе да се преобразува от общинско училище в държавно от 01.11.2011 год.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)