Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1338 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл. 305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.15, ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет- Русе за Общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като клуб, на Сдружение „ТЪНДЪРС-2020“, ЕИК 204963191, помещения представляващи стаи с номера №1, №2, №3 и №4, с обща площ 254,00 кв. м., разположени в югоизточната част на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.4.2, със застроена площ на цялата сграда – 685,00 кв. м, с предназначение сграда на транспорта, брой етажи – един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.4, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Братя Обретенови“ № 9, предмет на АЧОС № 7446/18.06.2015 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 171,00 лв. без включен ДДС, при спазване условията на чл. 305, ал.1 от ЗПУО.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)