Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1338 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 33/24.02.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г. с откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска” № 7.
2. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Княжеска” № 7, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.745 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 1 204 кв.м., предмет на АОС № 7100/14.11.2013 г., при начална тръжна цена 407 400 лева, без включен ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на конкурса и да са за сметка на спечелилия конкурса.
3. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж, както следва:
3.1. Да се изгради нова триетажна сграда с триетажна пристройка, с обща разгъната застроена площ 1 455 кв.м., в автентичния й вид, съгласно предвижданията в заповед № 298/10.03.1998 г. на Кмета на Община Русе за одобрен частичен застроителен план, частично изменение на регулационния план и попълване на кадастралния план, като най-високата точка на новата обществена пристройка да не надвишава абсолютната кота от 43.80 на основната сграда.
3.2. В публично оповестения конкурс могат да вземат участие физически и юридически лица.
3.3. Цена на отстъпеното право на строеж-не по-малка от началната конкурсна цена, платена в лева.
3.4. Размер на инвестициите-не по-малко от началната конкурсна цена на отстъпеното право на строеж.
3.5. Срок за изготвяне на идеен инвестиционен проект – 5 /пет/ месеца, след сключване на договора за ОПС. В този срок да бъде предоставена проектна документация в Община Русе за разглеждане в Експертния съвет по устройство на територията. Идейният инвестиционен проект да съответства на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. След приемане на идейния инвестиционен проект да се премине към следваща фаза на проектиране-работен инвестиционен проект, за който срока на изготвяне да е не по-голям от 6 /шест/ месеца. Носителят на ОПС се задължава за своя сметка да представи пред съответните съгласувателни инстанции проектната документация и да изготви оценка за съответствие на проектната документация за издаване на разрешение за строеж.
3.6. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата с пристройка-не повече от 6 /шест/ години от датата на сключване на договора за ОПС.
3.7. В инвестиционния проект да се предвиди:
– информационна табела на фасадата на сградата, на която да е изписано името на сградата – „Старата община“ – архитектурен паметник на културата, година на построяване и година на възстановяване.
– на подходящо място във входното пространство или друго представително помещение на сградата, да се оформи кът с историческа справка и снимков материал за историята на възстановената сграда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)