Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1338

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1338
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 35, ал.1, т. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 79/08.06.2007 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет р е ш и:

       1.Дава съгласие за прекратяване  на съсобствеността, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Николай Иванов Калинов,  представляваща 825/1920 идеални части от УПИ VІІІ-70 от кв. 7 по плана на село Долно Абланово, Община Русе на  цена 2 500,00 лева, без включен ДДС. 
    2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общински съвет – Русе.