Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1338

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.59, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, пр.1 от ЗМСМА, както и във връзка с подготовката и кандидатстването с проект „ФромРома”, разработван за кандидатстване по схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, по приоритетна ос 7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество” , бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор в проект „ФромРома”, разработван за кандидатстване по схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, по схема „Без граници – компонент 1, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”;
2. Одобрява Споразумение за партньорство със Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и Община Гюргево за участие в проект „ФромРома” по схема „Без граници – компонент 1, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”;
3. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише споразумението по точка 2 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)