Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1339 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение ,,Смело Сърце“, ЕИК 175775358, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2601.16.26, с площ 54,31 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект- за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2601.16, с предназначение- жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2601, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, ет.0, предмет на АЧОС №6950 от 18.04.2013 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 46,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)