Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1339 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху имот, предмет на АПДС № 1729/18.09.2002 г., след преобразуването му от публична в частна държавна собственост, а именно поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63427.319.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, бивш имот № 000018 по картата на възстановената собственост, с площ от 189,669 дка в землището на гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, местност „Трансформатора“, върху който е изграден язовир „Образцов чифлик“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)