Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1339

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1339
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

          На  основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, чл.40, ал.1 и ал.3  от  ЗОС  и  чл.46 ал.1 от Наредба №1 на  ОбС  Русе  за  реда  за  придобиване, управление  и  разпореждане  с  общинско  имущество, Общинският  съвет  реши:
           1. Дава съгласие  за  извършване  на  замяна  срещу  жилища на  следните  общински  имоти  : 
1.1.УПИ  ІІІ-1617,1618  с  обща  площ  2 179 кв.м  по  ул.”Христо  Ясенов” , жк.”Дружба 1” гр.Русе  описан  в АОС  №4883/17.01.2007 г.
1.2.УПИ  VІІІ-5359  с  площ  1 309 кв.м  в  кв.160  по  ул.”Братя  Миладинови”кв.160  гр.Русе  описан  в  АОС  №4883/17.01.2007 г.
1.3.УПИ  І-5008  с  площ  1 590 кв.м , кв.714  п о ул.”Липник”  жк.”Родина -1 и 2”  описан  в  АОС  №4931/10.04.2007 г.
 като   се  продължи  процедурата  по  замяна  в  съответствие  с  разпоредбите  на  Наредба  1.
             2. Задължава  Кмета  да  внесе  предложение  по  чл.46,ал.5  от  Наредба 1  в  ОбС-Русе  за  извършване  на  замяна.