Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1339

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК и чл.14, ал.1 от ЗНА, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба №21 на Общински съвет – Русе Русе.
1. Настоящият текст на чл.8, т.3 добива следната редакция:
„Право на ежемесечно целево подпомагане за отличен успех или проявени дарби имат децата, настанени в специализираните институции по смисъла на Закона за социално подпомагане за деца на територията на Община Русе. Подпомагането се извършва по ежегодно одобряван от ОбС – Русе поименен списък.
2. Създава Преходна и заключителна разпоредба със следния текст:
§1. Промяната на чл.8, т.3, приета с решение № 1339 от 16.09.2011 г. влиза в сила от 01.08.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)