Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 134 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – местни дейности
Трансфери
§6102 „Предоставени трансфери“ – 5 000лв.
Всичко приходи местни дейности – 5 000лв.
Всичко приходи по бюджета – 5 000лв.

ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§1015„Материали“ -15 900лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +9 800лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ +6 100лв.
Обект „Компютърна система“ 5бр. +4 500лв.
Обект „Лаптоп“ 2бр. +1 600лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1015 „Материали“ СОУ „В. Левски“ -5 500лв.
§1016 „Вода, горива, енергия” СОУ „В. Левски“ -3 668лв.
§1020 „Външни услуги“ СОУ „В. Левски“ -5 832лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ СОУ „В. Левски“
Обект „Лек автомобил“ 1бр. +15 000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавни дейности 0лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1015 „Материали“ -2 600лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Трактор“ +2 600лв.
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Изграждане на 1бр. нова детска площадка,
проектиране 3000лв. и СМР в ЦДГ“ – 53 000лв.
Обект „Изграждане на 1бр. нова детска площадка, разположена
в междублоковото пространство на бл.204 и бл.203, кв. Чародейка-Г-юг“ + 53 000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“ ОП „Русе арт“
§1020 „Външни услуги“ -5 000лв.
Всичко за дейност -5 000лв.
Всичко за функция -5 000лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Др.дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“
§4301 „Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност“ +48 000лв.
Всичко за дейност +48 000лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1020 „Външни услуги“ Сп. Имоти -1 200лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ +1 200лв.
Обект „Компютърна система“ 1бр. +1 200лв. Сп. Имоти
Обект „Компютърна система“ 1бр. -1 200лв. Мл. дом
Обект „Лаптоп“ 1бр. +1 200лв. Мл. дом
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -48 000лв.
Всичко за дейност -48 000лв.
Всичко за функция -48 000лв.

Всичко разходи местни дейности -5 000лв.

VІ. Приема промените в Приложение №17 „Справка за разходите за заплати за 2016г.“ се правят следните промени в държавните дейности:
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ било става разлика
Регионален исторически музей
– годишен фонд Работна заплата 354 000 398 940 +44 940
Художествена галерия
– годишен фонд Работна заплата 72 975 90 804 +17 829
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
– годишен фонд Работна заплата 395 926 499 106 +103 180

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)