Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 134 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русереши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Здравка ВеликоваДиректор на дирекция ИПУК да представлява Община Русе на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за провеждане в посочените ден, час и място.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, както следва:

1.  Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2023 г.

2.  Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 г.

3.  Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 г.

4.  Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

IV. Оправомощаването и позицията на представителя на Община Русе, определени с настоящото решение са актуални и валидни при провеждане на заседанието на определената резервна дата – 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)