Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 134 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-86/06.11.2019г., 94Б-2503-1#3/29.01.2020г. и 94Б-2503-1#4/03.02.2020г. от Божанка Колева Лечева,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона разновидност 2 /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2 и процент на озеленяване – минимум 20%. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 3 метра от двете вътрешни граници на имота и на двете външни граници към обслужващите пътища от юг и североизток. Застроителната линия към обслужващия път от запад да се определи едновременно с разработването на комуникационнотранспортна схема към ПУП, като се осигури спазването на чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пътищата. Допустимата височина на застрояването е 15 метра. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-23#2/17.02.2020г. от „ЕРП Север“ АД и №30-9965-23#1/14.02.2020г.  от „В и К“ ООД – Русе;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)