Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1340 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение ,,Съюз на Пенсионерите-Мечта“, ЕИК 207244870, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4082.3.6, с площ 25,85 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект- за здравни и социални услуги, брой нива на обекта-едно, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4082.3, с предназначение- сграда-паметник на културата, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4082, с административен адрес: гр. Русе, ул. ,,Александровска“ №93, ет.2, предмет на АЧОС №6937/21.03.2013 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 28,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)