Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1340 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 32/28.01.2015 г. и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет, реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.159.51, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 748 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7390/11.02.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 3, том 5, дв. вх. рег. № 1653, вх. № 1667/17.02.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.159.52, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 601 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7382/19.01.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 72, том 2, н.д. 265, дв. вх. рег. № 590, вх. № 594/22.01.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1320,00 лв. (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.166.366, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 967 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7379/15.01.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 188, том 1, н.д. 181, дв. вх. рег. № 422, вх. № 427/19.01.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 2100,00 лв. (две хиляди и сто лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.167.114, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника”, землище на град Русе, с площ 643 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7375/11.12.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 48, том 13, н.д. 8312, дв. вх. регистър № 16503, вх. № 16819/16.12.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.5. ПИ с идентификатор 63427.169.516, находящ се в местността „Гълъбец”, землище на град Русе, с площ 429 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7374/05.12.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 50, том 42, н.д. 8114, дв. вх. регистър № 16192, вх. № 16503/11.12.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1350,00 лв. (хиляда триста и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.6. ПИ № 509.53, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, с площ 584 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7373/05.12.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 48 том 42, н.д. 8111, дв. вх. регистър № 16188, вх. № 16502/11.12.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)