Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1341 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 23, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като склад, на част от масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, цялата със застроена площ съобразно документ за собственост от 45,00 кв. м. (а съобразно скица №УТ-01-192/ 20.04.2023 г., издадена от Община Русе, със застроена площ от 49,00 кв. м.), с предназначение – Сграда на транспорта, която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 20,95 кв. м., разположено в югоизточната част на сградата, ситуирана в ПИ № 801.530, от кв. 61, по кадастралния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III- 530- за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), находящ се в с. Тетово, Община Русе, ул. „Цар Освободител“ №1, предмет на АПОС №4252 от 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 18,00 (Осемнадесет лева) без ДДС.

2. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещението – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)