Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1341 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1,2,3 и 4 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол №32/28.01.2015г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-01-8/14.10.2014 г. от Стела Любенова Енчева и Владимир Любенов Сърталански, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с.Николово, община Русе, ЕКАТТЕ 51679, представляващ УПИ ІІ, кв.117 с площ 513 кв.м., предмет на АОС №4874/16.01.2007 г., на стойност в размер на 6 823,00 лв, без включен ДДС, данъци и такси, на Стела Любенова Енчева и Владимир Любенов Сърталански .
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и да са за сметка на Стела Любенова Енчева и Владимир Любенов Сърталански.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)