Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1342 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Русе за 2023 година, а именно:

В землищата на: с. Николово – подотдели 194-в, 194-г, 194-к, 194-е, с. Тетово – подотдели 72-a, 72-б, 72-в,73-ж; 72-г, 72-е, определени с Решение № 1195, прието с Протокол № 44 от 24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе.

Годишен план за 2023 г.

194-к с.Николово  ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак6
ЕДРАОБЩО 6
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак6
СреднаТехнологичнаак7
СРЕДНАОБЩО 13
ДребнаТехнологичнаак1
ДРЕБНАОБЩО 1
ДърваДърва за горенеак287
ДЪРВАОБЩО 287
 Общо за ак 307
 Общо за подотдел 194-к 307


 Общо за срлп 219

ДърваДърва за горенегбр16

ДЪРВАОБЩО 16

 Общо здб 16

ДърваДърва за горенекл9

ДЪРВАОБЩО 9

 Общо кл 9

ДърваДърва за горенецр41

ДЪРВАОБЩО 41

 Общо цр 41
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс3
 ЕДРАОБЩО 3
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс4

 СреднаТехнологичнапляс4
 СРЕДНАОБЩО 8
 ДребнаТехнологичнапляс1
 ДРЕБНАОБЩО 1

 ДърваДърва за горенепляс51
 ДЪРВАОБЩО 51
  Общо пляс 63
  Общо за подотдел 72-в 348


ДребнаТехнологичнасрлп2

ДРЕБНАОБЩО 2

ДърваДърва за горенесрлп51

ДЪРВАОБЩО 51

 Общо за срлп 96

ДърваДърва за горенегбр5

ДЪРВАОБЩО 5

 Общо гбр 5

ДърваДърва за горенекл2

ДЪРВАОБЩО 2

 Общо кл 2

ДърваДърва за горенецр12

ДЪРВАОБЩО 12

 Общо цр 12
 ДърваДърва за горенеяс14
 ДЪРВАОБЩО 14
  Общо яс 14
  Общо за подотдел 73-ж 129

В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)