Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1342 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл.2, ал. 1, т. 1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, както следва:
Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания, пакетирани стоки и бърза закуска, намиращ се в гр. Русе, бул. „Липник“, до магазин „Практикер“, с площ от 15,00 кв.м. – т. 4469 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 193,20 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)