Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1343 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, т. 22, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение с обща площ 18,50 кв. м., от които 16,25 кв. м. основна площ и 2,25 кв. м. сервизна площ, разположено на първи етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.253.1, със самостоятелен вход, цялата сграда със застроена площ – 1281,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.253, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 45,00 лв. (Четиридесет и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)