Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1343 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
1.1. По прихода: 114 731 816 лв.
1.2. По разхода: 91 801 428 лв.
1.3. Преходен остатък: 22 930 388 лв. (в т.ч. налични средства по проекти в размер на 345 689 лв. по § 88 03, от които по проекти в училищата: 259 460лв. и в Общината: по проект BG06-243-„Равен достъп на деца в риск“-86 229лв.)
2. Приема отчета за капиталовите разходи по бюджета – Приложение № 2;
3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:
– Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП – код 98 /KSF/ – Приложение № 3;
– Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие“ – код 42 /RА/ – Приложение № 4;
– Отчет на другите европейски средства – код 96 /DES/ – Приложение № 5;
– Отчет на средствата по др. международни програми – код 97/DMP/ Приложение № 6;
4. Приема отчета на чуждите средства код 33 – Приложение № 7;
5. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия – Приложение № 8;
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг – Приложение № 9;
7. Приема отчета на план-сметката за 2014 г. – Приложение № 10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)