Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1343

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1343
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС, Общински съвет – Русе реши:
   
І. Дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем за срок от четири години на:                                1.  Магазин – автоспирка – център в с. Семерджиево, състоящ се от 20,00 кв.м. площ и начална месечна наемна цена –   44,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Базова станция за кабелна телевизия в сградата на кметство с. Семерджиево,  заемаща помещение от 12,00кв.м. и покривно пространство от 4,00кв.м. и месечна наемна цена от 203,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.37 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет, издаде заповеди, определящи спечелилите търга и сключи договори за наем за срок от четири години с лицата спечелили търга .