Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1344 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 2, чл. 49, ал. 1, т. 7 на НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за продажба на дървесина от склад в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната дървесина, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Русе за 2023 година, а именно:

В землищата на: гр. Русе – подотдели 13-х1, с. Ново село – подотдел 174-л, с. Тетово подотдели 72-и, 73-г,73-д, определени с Решение № 1195, прието с Протокол № 44 от 24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе.


13 х1 Гр.РусеДърваДърва за горенеак40

Общо за подотдел 13-х1
40


 ЕДРАОБЩО 8
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смздб1
 СреднаТехнологичназдб1
 СРЕДНАОБЩО 2
 ДърваДърва за горенездб24
 ДЪРВАОБЩО 24
  Общо за здб 34
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смяс3
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смяс13
 ЕДРАОБЩО 16
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смяс2
 СреднаТехнологичнаяс2
 СРЕДНАОБЩО 4
 ДребнаТехнологичнаяс1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенеяс39
 ДЪРВАОБЩО 39
  Общо за яс 60
  Общо за подотдел 72-и 306

 ДЪРВАОБЩО 12
  Общо пляс 12
  Общо за подотдел 73-г 89

В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)