Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1344

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1344
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

                                                
           На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4  и чл.44 от ЗНП,  във връзка с чл.12 от Наредба №1,   Общинският съвет реши:
          
І. Дава съгласие да се  проведе конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост –  СОУ”Възраждане”,  с адрес – гр. Русе, ул “Студентска” №2, както следва:
     – стоматологичен кабинет с полезна площ 18,5кв.м. и начална наемна цена  94,00  лв, със срок на договора – пет години.
    
ІI. Дава съгласие да се  проведе конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост –  ОУ ”Братя Миладинови”,  с адрес – гр. Русе, ул “Алеи Възраждане” №54, както следва:
– ученически бюфет с полезна площ 36,00 кв.м. и начална наемна цена 160,00лв със срок на договора – пет години.
– стоматологичен кабинет с полезна площ  20,00 кв.м. и начална наемна цена 137,00лв., със срок на договора – пет години.
– книжарница   с полезна площ  12,00.кв.м. и начална наемна цена    54,00лв., със срок на договора – пет години.

ІII. Дава съгласие да се  проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – в Средношколско общежитие ,  с адрес – гр. Русе, бул. “Липник” №117, както следва:
-ученически бюфет с полезна площ 26,00 кв.м. и начална наемна цена 101,00лв., със срок на договора – пет години.

ІV. Дава съгласие да се  проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – в ОУ  ”В. Априлов ” ,  с адрес – гр. Русе, бул. “Липник” №78, както следва:
-ученически бюфет с полезна площ 75,00 кв.м. и начална наемна цена 215,00лв., със срок на договора – пет години.

V. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.т.І до ІV, след влизане в сила решение на Общинския съвет, издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи Директорите на училищата да сключат договори за наем.