Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1345 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +1 172лв.
Всичко неданъчни приходи +1 172лв.
Всичко приходи държавни дейности +1 172лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 Приходи от наеми на имущество РБ „Л. Каравелов“ +190лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +190лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +31 000лв.
Всичко неданъчни приходи +31 000лв.
Всичко приходи местни дейности +31 190лв.
Всичко приходи по бюджета +32 362лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311„ЦДГ и ОДЗ“
§1015 „Материали“ ОДЗ „Снежанка“ -2 100лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ ОДЗ „Снежанка“
Обект „Закупуване и монтаж на бойлер 500л за централна сграда” +2 100лв.
Всичко за дейност 0лв.

Дейност 322„Общообразователни училища“ – ОУ „Ив. Вазов”
§1015 „Материали” +172лв.
§ 1020 „Външни услуги +1 000лв.
Всичко за дейност +1 172лв.
Всичко за функция +1 172лв. Всичко разходи държавни дейности +1 172лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни дейности”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Лек автомобил“ 1 бр. +16 000лв.
Всичко за дейност +16 000лв.
Всичко за функция +16 000лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311„ЦДГ и ОДЗ“
§1020 „Външни услуги“ ОДЗ „Снежанка“ -13 314лв.
§1098 „Други некласифицирани разходи” -25 000лв.
ЦДГ „Червената шапчица” (-)10 000лв.
ЦДГ „Незабравка” (-)4 200лв.
ОДЗ „Приказен свят” с. Николово (-)3 000лв.
ЦДГ „Детелина” (-)2 500лв.
ЦДГ „Чучулига” (-)5 300лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Изграждане на инсталация за битова гореща вода, доставка и монтаж на обемен бойлер и на дистанционно управление на котел на ОДЗ „Снежанка-2” +13 314лв.
Обект „Конвектомат 7-12 тави” 1 бр. ЦДГ „Червената шапчица” +10 000лв.
Обект „Конвектомат 5-6 тави” 1 бр. ЦДГ „Незабравка” + 4 200лв.
Обект „Климатик 36” ” 1 бр. ОДЗ „Приказен свят” с. Николово +3 000лв.
Обект „Оборудване на хладилна стая” ЦДГ „Детелина” +2 500лв.
Обект „Готварска печка с 6 плочи” 1 бр. ЦДГ „Чучулига” +5 300лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличните платна”
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности” -4 200лв.
§1030 „Текущ ремонт“ ОП „Комунални дейности” -14 000лв.
§5201 Придобиване на компютри и хардуер“ ОП „Комунални дейности”
Обект „Компютърна система“ 3 бр. +3 000лв.
Обект „Лаптоп“ 1бр. +1 200лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Самосвал за ОП „Комунални дейности” 1 бр. -20 000лв.
Обект „Товарен бордови камион с двойна кабина,
с товароносимост до 3,5т“ 1 бр. +20 000лв.
Обект „Товарен пикап – употребяван за ОП „Комунални дейности” 1 бр. -7 000лв.
Обект „Товарен пикап – употребяван 1 бр. за ОП „Комунални дейности” – 7 000лв.
Обект „Автомобил за ОП „Комунални дейности” 2 бр. х14 000лв. +28 000лв.
Всичко за дейност 0лв.

Дейност 621 „”Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”
§1020 „Външни услуги” -8 587лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Билбордове” 2 бр. +8 587лв..
Всичко за дейност +0лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Закупуване на трактор с преден силоотводен вал за ОП „Паркстрой” -55 000лв.
Обект „Закупуване на трактор с подготовка за преден силоотводен вал
за ОП „Паркстрой-Русе” + 55 000лв.
обект „Автомобил 4х4 за ОП „Паркстрой-Русе” – втора употреба” 1 бр. +10 000лв.

Всичко за дейност +10 000лв.
Всичко за функция +10 000лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт” „Летище Русе” ЕООД
§4309 „Други субсидии и плащания” „Летище Русе” ЕООД +22 000лв.
Всичко за дейност +22 000лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§4309 „Други субсидии и плащания” ЕООД „Паркстрой“-Русе +21 000лв.
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства”
обект „Автомобил 4х4 за УОИ – втора употреба” 1 бр. -10 000лв.
Всичко за дейност +11 000лв.
Всичко за функция +33 000лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -29 000лв.
Всичко за дейност -29 000лв.
Всичко за функция -29 000лв.
Всичко разходи местни дейности + 30 000лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 282 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“- дофинансиране.
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Високопроходим автомобил“ СЗ КООРС /било 16 000лв.; става 17 000лв./ +1000лв.
Всичко за дейност +1 000лв.
Всичко за функция +1 000лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер”
§1015 „Материали“ +190лв.
Всичко за дейност +190лв.
Всичко за функция +190лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +1 190лв.
Всичко разходи по бюджета +32 362лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)