Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1345

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1345
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
         1. Дава съгласие за отдаване под наем от “ДКЦ–1–Русе” ЕООД на помещенията и апаратурата на звено “Образна диагностика”.
         2. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на конкурс, като в конкурсните условия задължително се включат условия за запазване предмета на дейност и обслужване пациентите на “ДКЦ–1–Русе” ЕООД по линиите на НЗОК, както и запазване трудовите правоотношения с обслужващия персонал, съгласно чл.123, ал.1, т.6 от КТ. Възнаграждението на лекар в “Образна диагностика” да възлиза на не по-малко от 30% от брутния приход, реализиран от същия медик като индивидуален изпълнител.
        Минималната наемна цена да бъде определена съгласно Закона за лечебните заведения и Наредба №2 на Общинския съвет.