Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1345

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1345
Прието с Протокол № 64/13.10.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.т.33 и 39 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл. 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 01.12.2011 год. – 06.01.2012 год. на част от терен публична общинска собственост в гр.Русе, пл. „Свобода” – зона „Б” – за организиран коледен базар, за поставяне на:
1. Временни обекти общинска собственост /павилиони/, всеки с площ от 4,00кв.м. и начална месечна наемна цена за всеки – 360,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.39; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Три броя временни обекти – скари, всяка с площ от 10,00кв.м. и начална месечна наемна цена за всяка – 375,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ.Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от срок от 01.12.2011год. – 06.01.2012год. с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)