Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1346 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23, и чл. 54 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6, чл. 7, чл.8, чл. 9 и чл. 10 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Общински съвет – Русе реши:

I. Компенсирана промяна на обектите в Инвестиционната програма за 2023г., финансирани с Инвестиционен кредит.

Общо:12 002 670-2 67012 000 000

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ -2 670 лв.

Всичко за дейност: -2 670 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие“

§1030 „Текущ ремонт“ +2 670 лв.

Всичко за дейност: +2 670 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

Всичко разходи местни дейности: 0 лв.

Всичко разходи по бюджета: 0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)