Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1346

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1346
Прието с Протокол № 64/13.10.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе; раздел І, чл.2, ал.1,т.14, т.24 раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от нежилищен имот публична общинска собственост, в сградата на кметство – гр.Мартен, бивша сладкарница, описан в АОС №1929 от 18.05.1998год. – за самостоятелен склад, с площ от 72,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 50,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.24 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Част от нежилищен имот публична общинска собственост, в сградата на кметство – гр.Мартен, бивша сладкарница, описан в АОС №1929 от 18.05.1998год. – за паричен салон, с площ от 56,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 150,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди определящи спечелилите търга и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)