Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1347 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Изменя Приложение № 1 „Структура и численост на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария“ към чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие, прието с Решение № 739 по протокол №29/19.09.2013 г. на Общински съвет-Русе, както следва:
1.1. Трансформира 1 щ. бройка от длъжност „домакин“ в длъжност „социален работник“
1.2. Трансформира 1 щ. бройка от длъжност „калкулант“ в длъжност „домакин, той и калкулант“.
2. Приема новата структура на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария“ Русе, съгласно Приложение №1 считано от 01.04.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1
С Т Р У К Т У Р А и Ч И С Л Е Н О СТ
На ОП „Социално предприятие-обществена трапезария”

1. Директор – 1 бр.
2. Счетоводител – 1 бр.
3. Главен готвач – 1 бр.
4. Социален работни – 1 бр.
5. Домакин, той и калкулант – 1 бр.
6. Помощен персонал – 6 бр.

Обща численост : 11 броя

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)