Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1347

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1347
Прието с Протокол № 64/13.10.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал.1, т. 2, т. 3, т.4 и ал.3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и бр.75 от 24.09.2010 г. на Министерство на образованието, младежта и науката, Общинският съвет реши:

Допълва точка 1 от Решение № 1324/16.09.2011 г. със следния текст:

АГ “Гео Милев” гр. Русе

Клас Бр. ученици Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Ха 17 1

Допълва точка 2 от Решение № 1324/16.09.2011 г. със следния текст: АГ “Гео Милев” гр. Русе не получава общинско дофинансиране за маломерна паралелка, тъй като недостигът се компенсира в рамките на утвърденият бюджет, в съответствие с докладна записка №67/363/21.09.11г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)